Regulamin Panelu

Niniejszy dokument (zwany dalej "Umową"), zawiera warunki i zasady uczestnictwa w Panelvp, określa Twoje prawa i obowiązki jako członka panelu Panelvp.

Panel prowadzony jest przez Spartoo SAS, Spółkę Akcyjną Uproszczoną z kapitałem w wysokości 215632 euro, z siedzibą we Francji, pod adresem 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, zarejestrowaną w Grenoble pod numerem RCS 489 895 821. Tél : 04.76.09.59.29.

Spółka ma prawo do przeprowadzania badań rynku online za pośrednictwem Internetu w ramach danej grupy społecznej lub w ramach zidentyfikowanej grupy panelistów, którzy zobowiązują się do aktywnej i regularnej współpracy w zakresie wspomnianych badań rynku, realizowanych przez Spółkę.

Spółka korzysta z pomocy użytkowników Internetu w ramach współpracy, dzięki której Paneliści kwalifikują się do udziału w przeprowadzanych regularnie losowaniach nagród.

Każdy Panelista zgłasza się dobrowolnie i całkowicie niezależnie do udziału w ankietach przeprowadzonych przez Panelvp. Zgonie z zasadą niezależności, niedopuszczalny jest udział w roli Panelistów, osób, które pozostawałyby w jakimkolwiek stosunku podporządkowania wobec Panelvp.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z poniższą Umową, w razie potrzeby prosimy wydrukować ją przed rejestracją w Panelvp i przed korzystanie ze stron pl.panelVP.com Przystępując do panelu Panelvp, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie warunki i zasady uczestnictwa. Ponadto, przystępując do panelu potwierdzasz, że:

• Spełniasz warunki uczestnictwa określone w art. 2.

• Zgadzasz się, że wszystkie postanowienia Umowy, będą dla Ciebie wiążące, dopóki Twoje członkostwo nie zostanie przez Ciebie lub przez nas wypowidziane, w ​​sposób określony w art. 4. Umowy.

1.Definicje

Członkostwo: powstaje w wyniku akceptacji niniejszych warunków i oznacza bycie członkiem panelu. Umowa : Warunki i zasady uczestnictwa obowiązujące w chwili nabycia członkostwa. Warunki te mogą ulec zmianie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania warunków i zasad. Badania Marketingowe / Sondaże: polegają one na badaniu zachowań, postaw i opinii osób fizycznych i prawnych . My: Spartoo Panel: grupa osób, które zgodziły się na udział w ankietach przeprowadzanych przez Panelvp. Paneliści : Wszyscy członkowie Panelvp. Kwestionariusz kwalifikacyjny: Zestaw pytań, na który każdy panelista musi udzielić odpowiedzi, wypełniając swój profil, aby jak najlepiej poznać daną osobę. Losowanie: Loteria dająca szansę każdemu z panelistów, zarejestrowanych i aktywnych, na wygranie nagrody lub nagród stanowiących przedmiot losowania. Stopień (procent) udziału w ankietach: stosunek ilości wypełnionych ankiet przez danego panelistę do ilości zaproszeń do wypełnienia ankiet, otrzymanych przez tego panelistę. Ty: Każdy członek panelu.

2.Udział w Panelu

Członkostwo w panelu wymaga uprzedniego wypełnienia Kwestionariusza kwalifikacyjnego. Panel otwarty jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

2.Udział w Panelu

Umowa zaczyna obowiązywać w chwili otrzymania przez panelistę wiadomości elektronicznej, zawierającej potwierdzenie członkostwa i przywitanie w gronie panelistów. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Spartoo zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdej chwili.

4.Zobowiązania i odpowiedzialność

4.Zobowiązania i odpowiedzialność

4.1.Uczestnik Panelu

Członek panelu zobowiązuje się uczestniczyć aktywnie i regularnie w proponowanych mu sondażach, wypełniając przesłane ankiety szczerze i uczciwie. Ponadto, członek panelu zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych osobowych, podanych w swoim profilu oraz do minimalnej aktywności w panelu, określonej jako udział w co najmniej 1 na 5 z przesłanych mu ankiet. Nie można powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych całości lub części Panelu, prawa do korzystania z Panelu ani prawa dostępu do Panelu. Zabronione są wszelkie próby uzyskania lub uzyskanie kuponów w sposób nieuczciwy, w drodze wyłudzenia czy oszustwa. Wszelkie oszustwa lub nadużycia w ramach Panelu mogą skutkować postępowaniem administracyjnym i / lub sądowym oraz mogą doprowadzić do konfiskaty kuponów uzyskanych w ramach Panelu i do wykluczenia z członkostwa.

4.2. Panelvp

Panelvp zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail do każdego z Panelistów z prośbą o aktualizację danych osobowych. W przypadku wystąpienia jednego lub więcej przypadków określonych poniżej, zastrzegamy sobie prawo do automatycznego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, e-mailem lub zwykłym listem, bez formalności prawnych: • Używanie Panelu z naruszeniem zasad porządku publicznego lub obyczajowości; • Naruszenie praw niemajątkowych, Spółki lub osób trzecich; • Podjęcie działania lub działań, które naruszają funkcjonowanie Panelu; • Śmierć; • Uznanie konta Panelisty za nieaktywne. Uważa się, że konto jest nieaktywne, jeżeli w okresie jednego roku żadna z przesłanych do Panelisty ankieta nie została wypełniona; • Utrata, niewłaściwe lub nieuprawnione użycie loginu; • Udostępnienie lub nielegalne użycie hasła; • Korzystanie z Panelu w sposób niezgodny z prawem, w sposób nieuczciwy lub w złej wierze (w tym tworzenie wielu kont dla tej samej osoby, podejmowanie działań prowadzących do uzyskania kuponów w sposób nieuczciwy, w tym poprzez wdrażanie systemów automatycznych); • Udostępnienie swojego konta osobom trzecim; • Niezastosowanie się do obowiązku podania prawdziwych, aktualnych, dokładnych i pełnych informacji o sobie oraz niedokonywanie bieżącej aktualizacji tych informacji; • Każde istotne naruszenie przez Panelistę zobowiązań wynikających z Umowy, innych niż te, o których mowa w art 4.2 powyżej; • Każde naruszenie postanowień art 4.1 . W związku z powyższym naruszeniem, konto Panelisty zostanie automatycznie usunięte, członkostwo w Panelu będzie anulowane, a Panelista będzie musiał ponieść wszelkie koszty związane z ewentualnym postępowaniem sądowym oraz uiścić inne należne opłaty i odszkodowania.

5.Nagrody dla członków panelu

W zamian za udział w panelu i biorąc pod uwagę stopień uczestnictwa, użytkownik jest automatycznie zapisywany do comiesięcznego losowania nagród. Aby zakwalifikować się do losowania miesiąca, wskaźnik uczestnictwa w panelu musi być większy lub równy ilości wskazanej w koncie uczestnika. Uczestnik będzie mógł stale konsultować swój wskaźnik uczestnictwa w tej przestrzeni, a tym samym jego kwalifikowalność na stronie. Losowanie odbędzie się w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca z nagrodą w postaci kuponu o wartości 400 zł ważnego na stronie spartoo.pl i ważnego przez rok od daty wydania kuponu. Aby wziąć udział w losowaniu, uczestnik musi mieć wskaźnik uczestnictwa większy lub równy 75% w przeddzień daty losowania. Wskaźnik ten można sprawdzić na stronie panelvp.com. Wylosowani uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, a ich nazwisko zostanie opublikowane na stronie internetowej Panelvp. Uczestnik jest również automatycznie zapisywany do losowania, które odbywa się po każdej ankiecie i w którym może wygrać 1 spośród 4 bonów prezentowych o wartości 80 zł, ważnych na stronie spartoo.pl w ciągu 1 roku od daty wydania. Uczestnicy panelu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Losowanie odbędzie się po każdej zakończonej ankiecie.

6.Ograniczenie odpowiedzialności

Panelista ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania z tytułu swojego członkostwa w Panelu oraz za konsekwencje z nich wynikające. W szczególności Spartoo nie ponosi odpowiedzialności w następujących sytuacjach: • Za usługi świadczone przez osoby trzecie • W przypadku niewykonania zobowiązań przez Panelistę • W przypadku nieskuteczności lub wady systemu ochrony przed wirusami komputerowymi, dotyczącego sprzętu komputerowego Panelisty. • W przypadku wystąpienia siły wyższej • W przypadku problemów o charakterze zewnętrznym, związanych z samą naturą Internetu (spowolnienie, przeciążenie, odłączenia ...)

Ponadto, Spartoo nie ponosi odpowiedzialności za: • Szkody poniesione przez Panelistę w przypadku modyfikacji lub utraty sprzętu komputerowego, połączenia internetowego Internetu, adresu e-mail, skrzynki e-mailowej lub hasła. • Awarie technicznych (dotyczące: połączeń, wysyłanie wiadomości e-mail , itp.) niezależne od Spartoo • Szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez stronę internetową i przez fakt korzystania z tej strony • Szkody moralne, dotyczące treści otrzymywanych przez Panelistę ankiet • Ankiety, których Spartoo nie jest autorem i które Panelista otrzymał w sposób stanowiący nadużycie prawa lub nie • Utratę, kradzież lub przechwycenie przez osoby trzecie danych osobowych, podanych przez Panelistów. Spartoo nie gwarantuje, że strona panelvp.pl będzie dostępna i że będzie ona spełniać oczekiwania Panelistów, ani że dostęp do niej będzie nieprzerwany, że nie będzie żadnych opóźnień, awarii, błędów, że nie dojdzie do pominięcia czy utrata danych przesyłanych przez Panelistów, że żadne wirusy, takie jak Trojan itp. nie zostaną przekazane, ani że żadna szkoda nie powstanie w odniesieniu do sprzętu informatycznego Panelisty.

7.Bezpieczeństwo danych

Paneliści zobowiązują się zachować w tajemnicy pełną zawartość badań i treść ankiet, które są im przedstawione. Ze swojej strony, Panelvp zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych danych osobowych Panelistów, ani żaden z udzielonych odpowiedzi na ankiety, z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych. Dane osobowe Panelistów nie będą wykorzystywane do celów handlowych. Rejestracja nie pociąga za sobą obowiązku uczestnictwa w Panelu przez czas określony. Członek Panelu może w każdej chwili zakończyć swoje członkostwo i wyrejestrować się z Panelu poprzez aktualizację zakładki "Moje dane" w panelvp.pl.